Przebieg rekrutacji


Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2014-2017 w roku 2017 W żłobkach samorządowych organizowane są oddziały dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Opieka i edukacja żłobkowa dzieci realizowana jest: 

• W publicznych żłobkach samorządowych - prowadzonych przez m.st. Warszawę, 

• W niepublicznych żłobkach, którym miasto zleciło realizację zadania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka”, 

• W punktach Dziennego Opiekuna wg odrębnego regulaminu. W żłobkach samorządowych organizowane są oddziały żłobkowe z podziałem na grupy wiekowe: I GW – od 20 tyg. do 12 mż II GW – od 13 mż do 18 mż III GW – od 19 mż do 24 mż IV GW – powyżej 24 mż Dopuszcza się przesunięcie granicy wiekowej w poszczególnych grupach oraz tworzenie grup mieszanych wiekowo. 

ZAPISY DO ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH I NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW, KTÓRYM MIASTO ZLECA REALIZACJĘ ZADANIA ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3. Rekrutacja do żłobków samorządowych i niepublicznych żłobków, którym miasto zleciło realizację zadania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka”, jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu wniosków i wspomagania zapisu, zwanego dalej Systemem. 

System umożliwi: 

• sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, 

• optymalne wykorzystanie miejsc,

• przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad i kryteriów. 

Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem będzie prowadzone w terminach określonych w harmonogramie. 

Informacje ogólne 

1. Kontynuacja opieki i edukacji żłobkowej 

• Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2013-2016, które obecnie uczęszczają do żłobków, w przypadku chęci kontynuowania opieki i edukacji żłobkowej, zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania opieki w żłobku, do którego uczęszczają dzieci, na druku pobranym bezpośrednio w żłobku. 

 • W przypadku złożenia wniosku do innego żłobka niż dziecko aktualnie uczęszcza, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest na wypełnionej deklaracji złożyć oświadczenie, do którego żłobka złożył wniosek rekrutacyjny. 

• Rodzice, składają u kierownika potwierdzenie woli kontynuowania opieki w żłobku na kolejny rok. Dzieci rodziców, od których kierownik nie otrzymał potwierdzenia woli zostają usunięte z Systemu. 

2. Zapisy do żłobków 

 W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2014-2017, zamieszkałe w Warszawie. 

• Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech żłobków, które prowadzą zapisy dzieci w oddziałach żłobkowych z podziałem na grupy wiekowe wg wykazu: Wykaz żłobków z podaniem grup wiekowych Odrębna rekrutacja jest prowadzona przez cały rok do dziennego opiekuna. Sprawy związane ze składaniem wniosków, odbiorem i dokonywaniem zmian we wnioskach do Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9 na wrzesień 2017 r. można będzie załatwić w Żłobku nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 (Ursynów). Rodzice ubiegają się o przyjęcie maksymalnie do 3 żłobków wybierając żłobek pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru według swoich preferencji. 

• Żłobek nazywany żłobkiem pierwszego wyboru oznacza, że tam trzeba przynieść wydrukowany i podpisany przez obydwoje rodziców/opiekunów wniosek. • Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą korzystać z Systemu w dowolnym żłobku w godzinach pracy kierownika żłobka. 

• Rodzice, którzy mają dostęp do Internetu i sami będą korzystać z Systemu: o wprowadzają dane dziecka do Systemu, o drukują wypełniony formularz zgłoszenia, a następnie, po podpisaniu przez oboje rodziców, składają go w żłobku pierwszego wyboru w ciągu 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w tym czasie, zostanie usunięty z systemu przez kierownika żłobka, dopiero wtedy rodzice mogą się logować ponownie, o Na adres e-mail przyjdzie informacja potwierdzająca rejestrację wraz z kodem PIN, dzięki któremu wraz z użytym przy rejestracji do Systemu nr PESEL można ponownie logować się do Systemu poprzez stronę www rekrutacji i sprawdzić status wniosku oraz miejsce na liście oczekujących, o Po złożeniu wniosku w żłobku status z zarejestrowany zmieni się na oczekujący, o Wniosek należy aktualizować od 2 do 15 stycznia danego roku logując się do Systemu za pomocą PESEL i kodu PIN. Wniosek nie zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z Systemu. 

• Formularz zgłoszenia dziecka do żłobka: o podpisują oboje rodzice/ opiekunowie prawni dziecka, o podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym, o za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w formularzu z informacjami w Systemie odpowiedzialni są kierownicy żłobków. o kierownik żłobka na potwierdzenie przyjęcia formularza zgłoszenia dziecka do żłobka wydaje pisemne poświadczenie. • Wszelkich zmian we wniosku w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek pomyłek przy rejestracji lub zmiany danych rejestracyjnych, dokonuje się na pisemny wniosek w żłobku pierwszego wyboru, 

Tylko wnioski mające status „OCZEKUJĄCY” biorą udział w procesie rekrutacji, • W Systemie może być złożony tylko jeden wniosek o przyjęcie do żłobka ze statusem „OCZEKUJĄCY” dla jednego dziecka. Gdy w systemie rekrutacji będzie więcej niż jeden wniosek, wszystkie wnioski dla danego dziecka zostaną usunięte z Systemu, 

• Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje komisja rekrutacyjna w żłobku. 

• Wszelkie skargi będą rozpatrywane zgodnie z kompetencjami Zespołu Żłobków m. st. Warszawy oraz Biura Pomocy I Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy w zakresie organizacji nadzoru nad żłobkami publicznymi. 

3. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem będzie prowadzone w terminach określonych w harmonogramie. 

4. Przydział dzieci kontynuujących opiekę i edukację żłobkową i nowo przyjętych do żłobków na rok szkolny 2017/2018 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup żłobkowych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących opiekę i edukację w żłobku i dzieci przyjętych w rekrutacji oraz możliwości organizacyjnych żłobka. 

5. Zapisy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do żłobków integracyjnych 

• Rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub wymagających szczególnej opieki, które chcą zapisać do żłobka, w pierwszej kolejności biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków integracyjnych i są zobowiązani do wskazania żłobka integracyjnego jako żłobka pierwszego wyboru. Żłobki integracyjne: Żłobek nr 31, Żłobek nr 46, Żłobek nr 47, Żłobek nr 50. 

• Możliwość przyjęcia dziecka do żłobka drugiego lub trzeciego wyboru, który nie jest żłobkiem integracyjnym, zależy od możliwości zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki, wymaganej ze względu na stan zdrowia. Dziecko do takiej placówki może zostać nie przyjęte. 

• Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach odrębnych (kwalifikacja w trybie indywidualnym). Rodzice do formularza z Systemu dołączają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokumenty potwierdzające posiadanie przez dziecko dysfunkcji rozwojowej (zaświadczenie o stanie zdrowia, opinię wydaną przez specjalistę). 

6. Zasady i kryteria zapisów 

• Podstawą ubiegania się o przyjęcie do żłobka jest wypełniony w formie elektronicznej w Systemie wniosek, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko posiada nadany numer PESEL lub – jedynie w przypadku braku numeru PESEL dziecka – inny dokument potwierdzający jego urodzenie i numer PESEL matki lub w przypadku samotnego ojca numer PESEL ojca. 

• Wniosek trzeba złożyć w żłobku pierwszego wyboru w ciągu 10 dni roboczych od zarejestrowania. • W przypadku wybrania więcej niż trzech żłobków wszystkie wnioski zostaną usunięte z systemu. 

• Jeżeli dziecko uczęszcza do żłobka publicznego lub niepublicznego, które zawarły umowę z miastem, a chcesz zmienić żłobek koniecznie zaznacz odpowiednią opcję. • Wniosek należy aktualizować corocznie pomiędzy 2 a 15 stycznia danego roku. • Wniosek, nie zaktualizowany, zostanie usunięty z Systemu. 

• Informacje o sytuacji dziecka ujęto w postaci opisanych kryteriów. 

• W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek pomyłek przy rejestracji lub zmiany danych rejestracyjnych rodzice zobowiązani są do zmiany danych u kierownika żłobka pierwszego wyboru. 

• Kryteria wynikają z treści statutów żłobków stanowiących załączniki do Uchwały nr XXXVII/940/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania statutów żłobkom m. st. Warszawy i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m. st. Warszawy i połączenia Żłobków m.st. Warszawy w zespół (Rozdział 3) z póź. zm. 

• Każdemu z kryteriów przypisano punktację liczbową, w przypadku kryteriów dotyczących zamieszkania na terenie m. st. Warszawy, zatrudnienia oraz odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego właściwego dla m. st. Warszawy, przyjmuje się następujące zasady: - rodzic samotnie wychowującego dziecko spełniający kryteria otrzymuje maksymalny pułap punktów; - oboje rodzice spełniający kryteria otrzymują maksymalny pułap punktów; - jedno z rodziców spełnia kryteria – rodzice otrzymują połowę maksymalnej liczby punktów; 

• Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców w formularzu zgłoszenia potwierdzonym w Systemie przez kierownika żłobka. 

• Zarejestrowane w Systemie formularze zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z kryteriami kwalifikacyjnymi. 

• Na żądanie kierownika żłobka i w terminie przez niego ustalonym rodzice przekazują do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w Uchwale nr XXXVII/940/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. z póź. zm. 

• W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika żłobka dokumentów potwierdzających spełnianie określonego kryterium, przyjmuje się, że odpowiednio rodzice lub dziecko, którego wniosek dotyczy, danego kryterium nie spełniają i kierownik zmienia liczbę punktów w Systemie, co skutkuje zmianą liczby punktów i powrotem na listę oczekujących. 

• W przypadku złożenia potwierdzenia woli a nie stawienia się na weryfikację w terminie ustalonym, wniosek zostanie usunięty z systemu rekrutacji. 

• O kolejności przyjęć do Żłobka – w przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku – decyduje kolejność zarejestrowania w systemie oraz wiek dziecka. 

• Datę, od kiedy wniosek ma być rozpatrywany w systemie rekrutacji można zmienić na podstawie pisemnej prośby zanim rodzic otrzyma propozycję przyjęcia dziecka do żłobka pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru. 

• Dziecko aplikuje w miarę pojawiania się wolnych miejsc w wybranych żłobkach. Rodzic/opiekun prawny zostaje powiadomiony przez kierownika żłobka o możliwości przyjęcia w ustalonym terminie i poproszony o dostarczenie potwierdzenia woli zapisu. Jeśli rodzic/opiekun prawny nie potwierdzi woli zapisu dziecka do żłobka w terminie, wniosek zostanie usunięty z Systemu, a na podany przez rodziców adres e-mail przychodzi informacja o jego usunięciu. Oznacza to, iż dziecko nie figuruje na liście żadnego z wybranych żłobków. 

• Z Systemu nie będą usuwane dzieci, których rodzice nie przyjmą zaproponowanego miejsca, w sytuacji gdy rodzice ubiegają się o miejsca w żłobku dla rodzeństwa a żłobek może przyjąć tylko jedno dziecko. Uwaga! Za osobę samotnie wychowującą dziecko, uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego stanu wolnego, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Dla "dziecka samotnej matki lub ojca" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów: - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny; - wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji; - zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności; - oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka. 

Opis kryterium punkty:

1. Rodzice i dziecko mieszkają na terenie m.st. Warszawy - 27 

2. Odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego m.st. Warszawy:

a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego m.st. Warszawy; - 27 

b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego m.st. Warszawy;- 27

c) jedno z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego m.st. Warszawy; - 13,5 

3. Rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo wobec matki lub ojca, lub opiekuna prawnego, lub innej osoby, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji 27 Rodzic samotnie wychowujący dziecko spełniający powyższe kryteria otrzymuje za każde spełniane kryterium 27 pkt. Gdy rodzice wspólnie wychowują dziecko, każdy z nich otrzymuje po 13,5 pkt za każde spełniane powyższe kryterium. 

4. Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo: 

a) w wieku do 6 lat, - 6 

b) w wieku od 7 do 13 lat, - 4

c) w wieku od 14 do 16 lat, - 2

d) w wieku od 17 do 18 lat - w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka. - 1 

5. Dziecko, którego dotyczy wniosek, wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny 4 

6. Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo z orzeczoną niepełnosprawnością 4 

7. Dziecko, którego dotyczy wniosek ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia 5 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

Zmiany dokonano 16 grudnia 2016 r.


Projekt współfinansuje m. st. Warszawa.