Zasady rekrutacji do placówek

Rekrutacja do żłobków m.st. Warszawy odbywa się zgodnie z zapisami Rozdziału 3 Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy oraz regulaminu i harmonogramu rekrutacji.

Do żłobków m.st. Warszawy i placówek z dofinansowaniem przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia do 3 lat.


ZASADY REKRUTACJI DO ŻŁOBKÓW 2021r. Link


Dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie rodziców i dziecka, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, na terenie m.st. Warszawy:

- pierwsza strona ostatniego zeznania podatkowego,

- umowa najmu mieszkania, umowa z deweloperem.


Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym, lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaczepione:

- książeczka zdrowia dziecka w części dotyczącej książeczki szczepień.

Rodzaj dokumentów potwierdzających poszczególne kryteria, określone w § 10 ust.1 statutu Żłobka nr 90 :

1. Dokumenty potwierdzające odprowadzanie przez rodziców podatku dochodowego do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy:

- spersonalizowana karta zbliżeniowa lub inne karty wprowadzone i zaakceptowane przez ZTM uprawniające do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką, zawierających orzeczenie potwierdzające uprawnienie do zniżki „e-hologram”,

- pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie,

- zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),

- urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),

- ZAP 3.

2. Dokumenty potwierdzające:

a, b, c, d) zatrudnienie lub naukę w trybie dziennym, lub świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarcze, prowadzenie gospodarstwa rolniczego

- zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i nie przebywaniu na urlopie wychowawczym,

- zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego,

- zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

h) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

i) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji lub edukacji:

- zaświadczenie o świadczeniu pielęgnacyjnym przysługującym z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

3. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności:

- orzeczenie o niepełnosprawności;

- zaświadczenie o specjalnych potrzebach rozwojowych z PPP, od neurologa, psychologa, psychiatry, logopedy/neurologopedy, rehabilitanta/fizjoterapeuty, terapeuty SI (jeśli dziecko jest w terapii, posiada diagnozę SI, a termin wizyty u prowadzącego psychologa/psychiatry jest odległy), audiologa /foniatry w przypadku oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności.

4. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, ma rodzeństwo w określonym wieku, w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka:

- akt urodzenia rodzeństwa;

5. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością:

- orzeczenie o niepełnosprawności.

6. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia:

- akty urodzenia rodzeństwa;

- karta dużej rodziny.

7. Potwierdzenie, że dziecko zamieszkuje w dzielnicy, w której funkcjonuje żłobek wybrany przez rodzica:

- adres zamieszkania w spisie ulic Dzielnicy.

Potwierdzanie samotnego macierzyństwa: Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Wszystkie dokumenty tylko i wyłącznie do wglądu.


Projekt współfinansuje m. st. Warszawa.